Skip to main content
Close Menu Open Menu

Cynllunio a Chartrefi Gwyliau yng Nghymru / Planning and Holiday Homes

Gweminar i drafod cydbwyso cefnogaeth ar gyfer twristiaeth ag anghenion y gymuned leol a'r Gymraeg / A webinar to discuss balancing support for tourism with local community needs a…
29 September 2021 at 01:00 PM - 02:30 PM / Wales / National /
Arrow

Date
29 September 2021 at 01:00 PM - 02:30 PM
Venue
RTPI - Webinar, Online Event, Multimedia Training, Online, United Kingdom, 000000
Price from
£25 (free for RTPI members)
Organiser
RTPI Cymru | [email protected]

This webinar will be held in the medium of Welsh but simultaneous translation into English will be available.

Bydd y weminar yn trafod y materion sy'n ymwneud â chynllunio a chartrefi gwyliau (ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr).  Mae’n broblem sylweddol mewn rhannau o Gymru ac yn cael effaith wirioneddol ar gymunedau lleol, gan gynnwys hyfywedd gwasanaethau lleol, fforddiadwyedd prisiau tai a'r Gymraeg. Bydd y weminar yn trafod cydbwyso cefnogaeth ar gyfer twristiaeth ag anghenion y gymuned leol a'r Gymraeg.

The webinar will discuss the issues around planning and holiday homes (second homes and short term holiday lets). This is a significant issue in parts of Wales with real impacts on local communities, including the viability of local services, house price affordability and the Welsh language. The webinar will discuss balancing support for tourism with local community needs and the Welsh language.

Cadeirydd / Chair: Jonathan Cawley Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Director of Planning and Land Management, Snowdonia National Park Authority

Polisi cyhoeddus ar ail gartrefi yng Nghymru a Chernyw/ Public policy on second homes in Wales: Dr Simon Brooks, Athro Cyswllt, Busnes, Prifysgol Abertawe / Associate Professor, Business, Swansea University

Profiad Gwynedd / The Gwynedd Experience: Heledd Fflur Jones, Cyngor Gwynedd

A allai Parthau Ieithyddol roi cymorth i'r Iaith? / Could Linguistic Zones provide support for the Language?: Emyr Jones, Frances Taylor Building