This website uses cookies so that we can provide you with the best possible experience. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. You can find out more about how we use cookies here. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Deg Uchaf o leoedd yng Nghymru

Yn dilyn 200 o enwebiadau a dderbyniwyd gan y ar draws Cymru, mae ein Panel o arbenigwyr dethol rhestr fer o ddeg o leoedd ar gyfer y cyhoedd i bleidleisio ar ym mis Awst a mis Medi 2016. Y 10 ddaeth i'r rhestr fer yw:

Aberaeron (Ceredigion)

AberaeronAberaeron yw un o'r trefi cyntaf a gynlluniwyd yng Nghymru, ac ers hynny mae wedi ei datblygu a'r rheoli gan y system gynllunio i fod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid sydd hefyd yn darparu gwasanaethau i gymunedau yn ei hardal gefn gwlad eang.

Caernarfon (Gwynedd)

CaernarfonMae tref gaerog Caernarfon, ei glannau a'i chastell, wedi ffynnu. Trwy'r system gynllunio mae cymeriad hanesyddol y dref hon wedi ei ddathlu ac mae hyn wedi creu lle gwych i'r gymuned leol ac i ymwelwyr. Mae'n dref fywiog y mae'n hawdd cerdded o'i hamgylch gydag amrywiaeth eang o siopau, cyfleusterau celf a busnesau.

Harbwr Mewnol Bae Caerdydd (Caerdydd)

Cardiff BayMae prosiect mawr wedi adnewyddu ardal hen ddociau diffaith Caerdydd i greu lle poblogaidd yn llawn siopau, bwytai, atyniadau i dwristiaid, busnesau a chartrefi. Mae hefyd yn gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yn mwynhau golygfa braf dros lyn newydd o ddŵr ffres a grëwyd drwy adeiladu morglawdd.

Dinbych (Sir Ddinbych)

DenbighMae'r dref farchnad hyfryd hon wedi ei diogelu a'i gwella trwy waith cynllunio, gan gynnwys rhaglen adfywio hirdymor yn seiliedig ar dreftadaeth i wella adeiladau hanesyddol y dref. Mae'r dref brysur hon yn darparu gwasanaethau gwerthfawr i'r trigolion lleol a'r ardal wledig ehangach.

Y Gŵyr (Abertawe)

GowerY Gŵyr oedd y rhan gyntaf o'r DU i gael ei neilltuo'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae ei golygfeydd amrywiol a chyfoethog wedi eu gwarchod a'u rheoli trwy waith cynllunio, gan gydbwyso anghenion cymunedau lleol a'r pwysau ar y gyrchfan boblogaidd hon i dwristiaid â'r tirlun a'r cynefinoedd naturiol sensitif.

Yr Aes, Caerdydd

The HayesMae gwaith cynllunio wedi bod wrth wraidd gweddnewidiad yr Aes yn y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi creu tramwyfa siopa brysur i gerddwyr yn y ddinas, yn llawn celf gyhoeddus. Mae adeiladau Edwardaidd ac Oes Fictoria ar y naill ochr a chanolfan newydd Dewi Sant ar yr ochr arall, a saif Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar ben y stryd.

Promenâd Llandudno a Heol Mostyn (Bwrdeistref Sirol Conwy)

LlandudnoRoedd Llandudno yn gyrchfan wyliau a gynlluniwyd ryw 150 mlynedd yn ôl, a thrwy'r system gynllunio mae cymeriad hanesyddol y dref glan y môr boblogaidd hon wedi ei gynnal a'i reoli. Mae'n parhau i fod yn lle prysur y mae'n hawdd cerdded o'i amgylch, gan ddenu ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd.

Canol Tref Merthyr Tudful (Merthyr Tudful)

Merthyr TydfilOes aur tref Merthyr Tudful oedd cyfnod y glofeydd, ond yn anffodus dioddefodd ddirywiad wedi hynny. Erbyn hyn, mae wedi ei hadfywio trwy gynllun meistr uchelgeisiol, a hysbyswyd gan bobl leol, sydd wedi gweddnewid canol y dref, gan fywiogi Neuadd y Dref a Sgwâr Penderyn a chreu cysylltiadau i mewn i'r dref a thros yr afon Taf ac i'r Coleg. Mae hyn oll wedi rhoi dyfodol cadarnhaol i'r dref hon yn y Cymoedd.

Eryri (Parc Cenedlaethol Eryri)

SnowdoniaEryri yw'r Parc Cenedlaethol cyntaf a mwyaf yng Nghymru, a chanddo gyfoeth o dirluniau, trefi ac arfordir sy'n ymestyn am 60kn. Mae'n gartref i fynydd uchaf Cymru a Lloegr - Yr Wyddfa. Mae'n denu llawer iawn o ymwelwyr ac mae gwaith cynllunio wedi rheoli'r pwysau hwn yn sensitif ynghyd ag anghenion cymunedau lleol gan warchod ei nodweddion arbennig.

Dinbych-y-pysgod (Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro)

TenbyMae Dinbych-y-pysgod yn dref gaerog ddeniadol a chanddi draethau arbennig a harbwr gweithredol. Mae gwaith cynllunio sensitif wedi gwarchod nodweddion hanesyddol y dref gan ei galluogi i ddatblygu i fodloni anghenion y nifer fawr o ymwelwyr sy'n ymweld â hi a'i chymunedau lleol.

Y 10 a ddaeth i'r rhestr fer yw