This website uses cookies so that we can provide you with the best possible experience. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. You can find out more about how we use cookies here. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Y Lleoedd Gorau yng Nghymru

Wales Best Places Logo

Aberaeron wedi'i ddewis y Lle Gorau yng Nghymru

(English)

Mae Aberaeron, y dref wyliau glan môr ddeniadol ar arfordir gorllewinol Cymru, wedi'i choroni yn enillydd y gystadleuaeth Lleoedd Gorau yng Nghymru. Mae'r gystadleuaeth hon, a gynhelir ledled y wlad, ac a drefnir gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru, yn clodfori'r lleoedd a gaiff eu gwarchod, eu cynllunio'n ofalus neu eu gwella gan y system gynllunio ar gyfer cymunedau.

Pleidleisiodd bron i 5,500 o bobl ar restr fer o 10 o leoedd, ac Aberaeron ddaeth i'r brig fel y lle mwyaf poblogaidd.

Dinbych-y-pysgod, y dref gaerog arfordirol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a Gŵyr, yr Ardal gyntaf o Harddwch Naturiol Eithriadol ym Mhrydain, ddaeth yn ail a thrydydd yn eu trefn.

Wrth gyflwyno'r wobr i Faer Aberaeron heddiw, dywedodd Llywydd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, Phil Williams: "Mae Aberaeron yn llwyr haeddu ennill y teitl - 'Y Lle Gorau yng Nghymru'. Mae effaith cynllunio yn amlwg yma wrth i chi gerdded drwy'r dref, sydd wedi'i chynllunio'n ofalus mewn arddull Georgaidd o amgylch yr harbwr. Mae Cynllunwyr wedi bod yn warcheidwaid pwysig o gymeriad y dref hon wrth iddi newid dros y 200 mlynedd diwethaf - o fod yn bentref pysgota bychan, i borthladd masnachu a thref adeiladu llongau ffyniannus i'r hyn a yw hi heddiw, sef canolfan fusnes fywiog a man poblogaidd i dwristiaid. Rwy'n falch iawn, fel Cymro, o fod wedi cael y cyfle i amlygu'r amrywiaeth ragorol o leoedd yng Nghymru sydd wedi'u gwarchod, eu cynllunio'n ofalus neu eu gwella gan gynllunwyr." 

Dywedodd Maer Aberaeron, Rhys Davies: "Rwyf mor falch bod Aberaeron wedi ennill y gwobr arbennig hwn gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol. Mae'n rhywbeth y gall trigolion Aberaeron fod yn falch ohono, lle sy'n bwysig iawn i ni.

Gem o dref yw Aberaeron, gyda'i harddwch byth yn methu i ddal calonnau ymwelwyr. Mae'n un o'r trefi a dynnwyd llun ohono fwyaf yn y DU, ac eto yn cael ei gynnal fel cyrchfan i ymwelwyr poblogaidd iawn. Mae hyn yn waith caled a hoffwn ddiolch i'r gymuned o fusnesau a'n holl drigolion sy'n cynnal eu heiddo mor dda, sydd o fudd mawr i'n diwydiant twristiaeth. Byddwn, wrth gwrs, yn gwneud defnydd llawn o'r gydnabyddiaeth a roddwyd i ni i bawb a bleidleisiodd drosom drwy hyrwyddo ein tref ymhellach ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, sydd nid yn unig o fudd i Aberaeron, ond Ceredigion yn ei gyfanrwydd."

Meddai Peter Lloyd, Cadeirydd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru: "Llongyfarchiadau i Aberaeron, a adnabyddir yn hoffus fel 'Trysor Bae Aberteifi'. Nid yw'n syndod mai'r dref glan môr swynol hon, gyda'i bythynnod lliwgar o gwmpas yr harbwr, yw ffefryn y cyhoedd. Mae'r gystadleuaeth hon wedi ein hatgoffa o ba mor bwysig yw cynllunwyr a'r system gynllunio o ran sicrhau bod lleoedd yn cael eu gwarchod, eu llunio a'u gwella.

Mae Aberaeron yn un o'r trefi cyntaf i gael ei chynllunio yng Nghymru, ac ers hynny mae wedi'i datblygu a'i rheoli gan y system gynllunio i fod yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid sydd hefyd yn darparu gwasanaethau i gymunedau yn ei chefnwlad eang. Rhoddodd gwaith cynllunio'r dref gan y Cyrnol Alban Gwynne a'r pensaer, Edward Haycock, enw da iddi fel "un o'r enghreifftiau gorau o faestref gynlluniedig ar raddfa fechan yng Nghymru".

Dywedodd y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cynghorydd Sir dros Ward Aberaeron, "Rwy'n falch iawn bod Aberaeron wedi ennill gwobr Lle Gorau Cymru RTPI. Roeddem mewn rhestr fer anodd iawn o leoedd gwych, sy'n gwneud dod i'r brig yn fwy arbennig. Hoffwn ddiolch i bawb a bleidleisiodd ar gyfer ein tref hardd a gwn y bydd trigolion Aberaeron mor falch ag yr wyf fi, fod ein tref wedi derbyn y wobr hon. Mae'n rhaid i ni, wrth gwrs, ddiolch i'r Parch Alban Gwynne, y dyn a wnaeth y cyfan yn bosibl nôl yn 1807, am gael y weledigaeth i gynllunio lle mor hyfryd. Heddiw, rydym yn geidwaid ei etifeddiaeth yn unig; y dref wych yma, Aberaeron."

Bu'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol a'i aelodau yn gweithio ers canrif gyda chymunedau i helpu i greu lleoedd bendigedig i bobl. 

Nod y gystadleuaeth Lleoedd Gorau Yng Nghymru yw dathlu rhai o'n lleoedd mwyaf deniadol ac ysbrydoledig. Fe'i sefydlwyd i nodi canmlwyddiant y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru, sef y corff proffesiynol ar gyfer gweithwyr cynllunio proffesiynol yn y DU, a bwriedir cynnal cystadlaethau ledled y DU, yn dilyn y cyntaf, yn yr Alban, a oedd yn llwyddiannus iawn, a chynhaliwyd y gystadleuaeth yn Lloegr y llynedd.